၈.၄.၂၀၁၉

ဆာလံ ၁၁၉:၉-၁၆
9 လူပျိုသည် မိမိသွားသောလမ်းကို အဘယ်သို့ သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟူမူကား၊ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း သတိပြုရမည်။ 10 အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ရှာပါ၏။ ပညတ်တော်လမ်းမှ လွဲစေတော်မမူပါနှင့်။ 11 ကိုယ်တော်ကို မပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို နှလုံးထဲမှာ သိုထားပါပြီ။ 12 အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်၌ သွန်သင်တော်မူပါ။ 13 စီရင်တော်မူရာ နှုတ်တော်ထွက် အလုံးစုံတို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်နှုတ်နှင့် ဟောပြောပါ၏။ 14 ခပ်သိမ်းသော စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရဘိသကဲ့သို့၊ သက်သေခံတော်မူရာလမ်း၌ ဝမ်းမြောက်ပါ၏။ 15 ပေးတော်မူသော ဩဝါဒကိုဆင်ခြင်၍ လမ်းခရီးတော်တို့ကို ကြည့်ရှုပါ၏။ 16 အထုံးအဖွဲ့တော်တို့၌ မွေ့လျော်ပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မမှတ်ဘဲမနေပါ။နှုတ်ကပတ်​တော်​စောင့်​ထိန်း​ခြင်းမင်္ဂ​လာ

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉-၁၆
9 ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါကမၤကဆှီအကျဲဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်အဘၣ်ပ လီၢ်အသးဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်လီၤ.
10 ယဃုတ့ၢ်နၤလၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါလီၤ. မ်ယသုတ လဲၤကမၣ်ဘၣ်လၢနတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်တဂ့ၤ.
11 ယပာ်ဖှိၣ်နကလုၢ်ကထါလၢယသးကံၢ်ပူၤ, ဒ်သိးယ သုတမၤကမၣ်ဘၣ်နၤတဂ့ၤလီၤ.
12 ယွၤဧၢ, မ်နဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤတက့ၢ်. သိၣ် လိယၤလၢနလုၢ်နလၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
13 ယစံၣ်တဲၤတဲလီၤကယဲၢ်နစံၣ်ညီၣ်တၢ်လၢ နထးခိၣ် ခဲလၢာ်န့ၣ်လၢယပျုၤလီၤ.
14 ယသူၣ်ဖှံယသးညီလၢ နတၢ်အုၣ်နသးအကျဲပူၤ, ဒ် လၢကယဲၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
15 ယကဆိကမိၣ်တၢ်လၢနတၢ်မၤလိာ်အဂ့ၢ်, ဒီးယက ကွၢ်မဲာ်နကျဲဧိၤကပူၤဧိၤလီၤ.
16 ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ နတၢ်မၤလိာ်အပူၤလီၤ. ယ တသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နကလုၢ်ကထါဘၣ်.ဂ