၁၂.၄.၂၀၁၉

ယောဟန် ၁၄း၁၅-၂၁
15 ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ငါသည် ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍၊- 16 ခမည်းတော်သည် သမ္မာတရားကိုပြသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော တစ်ပါးသောဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်တည်နေစေခြင်းငှာ သင်တို့အားပေးတော်မူမည်။- 17 ထိုဝိညာဉ်တော်ကို လောကီသားတို့သည် မသိမမြင်သောကြောင့် မခံမယူနိုင်ကြ။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍၊ သင်တို့၌ ရှိတော်မူသောကြောင့် သင်တို့သိရကြ၏။- 18 ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှာ စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်။- 19 ခဏကြာပြီးမှ လောကီသားတို့သည် ငါ့ကိုမမြင်ရကြ။ သင်တို့မူကား မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် အသက်ရှင်သောကြောင့် သင်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်။- 20 ငါသည် ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် ငါ၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုနေ့၌ သင်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။- 21 ငါ့ပညတ်တို့ကိုရ၍ စောင့်ရှောက်သောသူသည် ငါ့ကိုချစ်သောသူဖြစ်၏။ ငါ့ကိုချစ်သောသူကို ငါ့ခမည်းတော်သည် ချစ်တော်မူမည်။ ငါသည်လည်း ထိုသူကိုချစ်၍ သူ့အားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယိၤဟၣ် ၁၄း၁၅-၂၁
15 သုမ့ၢ်အဲၣ်ယၤဒီး, တိၢ်န့ၢ် ယတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်တ က့ၢ်. 16 ဒီးယကဃ့တၢ်လၢပၢ်ဒီးကဟ့ၣ်သုလၢပှၤမၤစၢၤ တၢ်လၢအဂၤတဂၤ ဒ်သိးအကအိၣ်ဒီးသုလီၤထူလီၤယိာ် လီၤ. 17 အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်သးလၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတူၢ်လိာ်အီၤတသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တထံၣ် ဘၣ်အီၤဒီးတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ သုသ့ၣ်ညါအီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဝဲ ဆိးဝဲဒီးသု, ဒီးကအိၣ်ဝဲလၢ သုပူၤလီၤ. 18 ယတပာ်လီၤတဲာ်ဖိၣ်ဃဲ ဘၣ်သုဘၣ်, ယကဟဲက့ၤဆူသုအိၣ်လီၤ. 19 တစိၢ်ဖိပူၤ ကွံာ်ဒီး, ဟီၣ်ခိၣ်တထံၣ်လၢၤဘၣ်ယၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်သုဝဲ သ့ၣ်အံၤ, သုကထံၣ်ယၤလီၤ. မ့ၢ်ယမူဒီး, သုကမူစ့ၢ် ကီးလီၤ. 20 လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်သုကသ့ၣ်ညါလၢယအိၣ်လၢ ပၢ်အပူၤ, ဒီးသုအိၣ်လၢယပူၤ, ဒီးယအိၣ်လၢသုပူၤလီၤ.-
21 ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးယတၢ်မၤလိာ်ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲန့ၣ်, အဝဲဒၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်ယၤလီၤ. ဒီးပှၤလၢအအဲၣ်ယၤန့ၣ်, ယပၢ် ကအဲၣ်အီၤ, ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယကအဲၣ်အီၤ, ဒီးယကဒုး နဲၣ်ယသးလၢအီၤလီၤ.