၁၁.၄.၂၀၁၉

ဆာလံ ၁၁၉:၉၇-၁၀၄
97 ကိုယ်တော်၏တရားကို အကျွန်ုပ်သည် အလွန် နှစ်သက်ပါ၏။ တစ်နေ့လုံး ဆင်ခြင်အောက်မေ့လျက် နေပါ၏။ 98 ပညတ်တရားတော်သည် အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ထက်၊ အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ ပညာရှိစေပါ၏။ ပညတ်တရားတော်သည် အကျွန်ုပ်၌ အစဉ်တည်ပါ၏။ 99 သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ဆင်ခြင်အောက်မေ့သောကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဆရာအပေါင်းတို့ထက် သာ၍နားလည်ပါ၏။ 100 ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို စောင့်သောကြောင့်၊ အသက်ကြီးသူတို့ထက် သာ၍ ဉာဏ်ကောင်းပါ၏။ 101 နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်လိုသောငှာ၊ မကောင်းသောလမ်းရှိသမျှတို့ကို လွှဲရှောင်ပါ၏။ 102 ကိုယ်တော်သည် သွန်သင်တော်မူသောကြောင့်၊ စီရင်တော်မူချက်တို့မှ အကျွန်ုပ်လွှဲ၍ မသွားပါ။ 103 မိန့်တော်မူချက်တို့သည် အကျွန်ုပ်အာခေါင်၌ အလွန်ချိုကြပါ၏။ ခံတွင်းထဲမှာ ပျားရည်ထက်သာ၍ ချိုကြပါ၏။ 104 ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများအားဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ဉာဏ်တိုးပွား၍၊ မိစ္ဆာလမ်းရှိသမျှတို့ကို မုန်းပါ၏။

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉၇-၁၀၄
97 ယအဲၣ်ဒိးနတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်. ယဆိ ကမိၣ်တၢ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤသ့သ့တနံၤလီၤ.
98 နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ဒုးကူၣ်သ့ထီၣ်ယၤအါန့ၢ်ယဒုၣ် ယဒါတဖၣ်တက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဒီးယၤလီၤ ထူလီၤယိာ်လီၤ.
99 ယနူၤပၢၢ်ယနၢ်ပၢၢ်တၢ်န့ၣ် အါန့ၢ်ပှၤသိၣ်လိယၤခဲ လၢာ်တက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဆိကမိၣ်လၢနတၢ် အုၣ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.
100 ယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အါန့ၢ်ပမှံၤပပှၢ်တက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ် အံၤ, ယတိၢ်န့ၢ်ဖံးဃာ်နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လီၤ.
101 ယတြီကွံာ်ယခီၣ်လၢကယဲၢ်ကျဲအအၢအသီ ဒ်သိး ယကတိၢ်န့ၢ်နကလုၢ်ကထါလီၤ.
102 ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဖၣ်ဘၣ်. အ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နသိၣ်က့ၤသီက့ၤယၤလီၤ.
103 လၢယလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်န့ၣ် နကလုၢ်ကထါဆၢဆံး ဒိၣ်လဲၣ်. ဆၢန့ၢ်ကနဲစီလၢယကိာ်ပူၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.
104 ယနူၤပၢၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢ နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်အဃိ လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ယသးဟ့တၢ်ကတိၤကဘျံးက ဘျၣ်အကျဲခဲလၢာ်လီၤ.